STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ LƯỢNG SỐ LƯỢNG THỰC TẾ  ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN XUẤT XỨ
1 Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs  9.000-12.000 Btu bộ 1      250.000                     –
2 Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs  18.000-24.000 Btu bộ 1      350.000                     –
3 Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ m 1        80.000                     –
4 Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu bộ 1      100.000                     –
5 Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu bộ 1      150.000                     –
6 Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu  dọc) bộ 1      220.000                     –
7 Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu  dọc) bộ 1      250.000                     –
8 Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) bộ 1      100.000                     –
9 Chi phí sử dụng thang dây bộ 1      300.000                     –
10 Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) m 1        55.000                     –
11 Chi phí nhân công tháo máy treo tường bộ 1      150.000                     –
12 Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng bộ 1      150.000                     –
13 Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) bộ 1      200.000                     –
14 Hàn nối ống mối 1        30.000                     –
15 Ống đồng D6/D10 dày 7.1  + bảo ôn Superlon dày 13 m 1      241.000                     –
16 Ống đồng D6/D12 dày 7.1  + bảo ôn Superlon dày 13 m 1      278.000                     –
17 Ống đồng D6/D16 dày 7.1  + bảo ôn Superlon dày 13 m 1      315.500                     –
18 Ống đồng D10/D16 7.1  + bảo ôn Superlon dày 13 m 1      352.500                     –
19 Dây điện Cadisun 2×2.5 mm2 m 1        22.000                     –
20 Dây điện Cadisun 2×1.5 mm2 m 1        17.000                     –
21 Dây điện Cadisun 2×4 mm2 m 1        35.000                     –
22 Dây điện Cadisun 3×1.5 mm2 m 1        30.000                     –
23 Dây điện Cadisun 3×2.5 mm2 m 1        40.000                     –
24 Ống nước mềm m 1        10.000                     –
25 Ống nước PVC D21 m 1        25.000                     –
26 Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn m 1        50.000                     –
27 Atomat 1 pha 16-20A cái 1        90.000                     –
28 Atomat 1 pha 25-30A cái 1      130.000                     –
29 Vật tư phụ máy treo bộ 1        50.000                     –
Tổng thanh toán                      –